Yhdistys


Yhteystiedot

Tavoitat meidät kaikki osoitteesta info@hyperemeesi.fi!

Hallitus vuonna 2019 (kuvasta puuttuu kaksi jäsentä)
Hallitus vuosina 2017-2018

YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2023

PUHEENJOHTAJA

Laura Arrhenius, puheenjohtaja@hyperemeesi.fi

VARAPUHEENJOHTAJA

Mira Šuštar, puheenjohtaja@hyperemeesi.fi

SIHTEERI

Anna Turunen , sihteeri@hyperemeesi.fi

RAHASTONHOITAJA

Kaisaliina Helle, info@hyperemeesi.fi

JÄSENET

Nella Agge, Marja Knuth, Veera Järvinen, Susanna Lämsä, info@hyperemeesi.fi

HALLITUKSEN VARAJÄSENET

Anne Laurila, Eveliina Kajava, Elina Jääskeläinen, info@hyperemeesi.fi

YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2022

PUHEENJOHTAJA

Laura Arrhenius, puheenjohtaja@hyperemeesi.fi

VARAPUHEENJOHTAJA

Laura Arrhenius, puheenjohtaja@hyperemeesi.fi

SIHTEERI

Anna Turunen , sihteeri@hyperemeesi.fi

RAHASTONHOITAJA

Kaisaliina Helle, info@hyperemeesi.fi

SOME-VASTAAVA

Nella Agge, info@hyperemeesi.fi

HALLITUKSEN VARAJÄSENET

Mira Šuštar, Susanna Lämsä, Elina Jääskeläinen, info@hyperemeesi.fi

YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2020-2021

PUHEENJOHTAJA

Marja Knuth, puheenjohtaja@hyperemeesi.fi

SIHTEERI

Mira Punkari , sihteeri@hyperemeesi.fi

RAHASTONHOITAJA

Kaisaliina Helle, info@hyperemeesi.fi

HALLITUKSEN VARAJÄSENET

Mira Šuštar ja Laura Arrhenius, info@hyperemeesi.fi

YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2019

PUHEENJOHTAJA Laura Arrhenius

VARAPUHEENJOHTAJA Laura Hyvärinen

SIHTEERI Minttu Vartiainen

RAHASTONHOITAJA Mira Šuštar

TIEDOTTAJA Johanna Sauna-aho

HALLITUKSEN VARAJÄSENET Anna Kojo, Kouvola ja Pirjo Böös-Mentu

YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2018

PUHEENJOHTAJA Mira Šuštar

VARAPUHEENJOHTAJA Laura Hyvärinen

SIHTEERI Marianna Turunen

RAHASTONHOITAJA Pia Wikholm

TIEDOTTAJA Johanna Sauna-aho

HALLITUKSEN VARAJÄSENET Anna Kojo

YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2017

PUHEENJOHTAJA Laura Hyvärinen

VARAPUHEENJOHTAJA Johanna Sauna-aho

SIHTEERI Marianna Turunen

RAHASTONHOITAJA Pia Wikholm

HALLITUKSEN VARAJÄSENET Mira Šuštar ja Anna Kojo

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyperemeesi ry ja sen kotipaikka on Pori.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea vaikeasta raskauspahoinvoinnista (hyperemesis gravidarum) kärsiviä perheitä raskautta suunniteltaessa, odotusaikana ja lapsen syntymän jälkeen. Tarkoituksena on ylläpitää ja tarjota ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa hyperemeesistä. Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä edistämään hyperemeesin hoitokäytäntöjen kehitystä ja vaikuttamaan hoidosta vastaaviin tahoihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tehdä hyperemeesistä kärsivien hoitoa edistäviä aloitteita viranomaisille
 • suunnitella ja järjestää kursseja ja vertaistukitoimintaa
 • järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia
 • olla yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet ja heidän velvollisuutensa

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsen eroaa yhdistyksestä paitsi kuoleman kautta 1. tekemällä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen eroamisilmoituksen tai ilmoittamalla eroamisestaan suullisesta yhdistyksen kokouksessa, 2. yhdistyksen erottamana, jos hallitus yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein ehdottaa erottamisesta ja jos ⅘ yhdistyksen kokouksessa olevista äänivaltaisista jäsenistä niin päättää.  

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenyys on voimassa toistaiseksi ja jäsenmaksu maksetaan yhdistykseen liityttäessä. Jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan toimikauden ajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Toiminnantarkastajat

Yhdistyksellä tulee olla yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Toiminnantarkastajat/tilintarkastajat valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen virallisen kokouksen yhteydessä.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse, valtakirjalla taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai kirjallisesti.

10§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. muut mahdolliset kokouksessa esille tulleet asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. muut mahdolliset kokouksessa esille tulleet asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.